Regulamin

Regulamin strony internetowej Polska dla Seniora

www.polskadlaseniora.pl

aktualny na dzień 12 grudnia 2023 r.

 

1. Definicje

Przez użyte w Regulaminie słowa pisane dużą literą, bez względu na to czy zostały zapisane w liczbie mnogiej lub pojedynczej, rozumie się odpowiednio:

 • Administrator – fundacja działająca pod nazwą Fundacja Sensoria z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Ołtaszyńska 7, 53-010 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000564708, REGON: 361879567, NIP: 8992769511;
 • Usługa – usługi świadczone przez Administratora polegające w szczególności na udostępnieniu Użytkownikom możliwości zamieszczania informacji na temat Obiektów oraz udostępnianie Użytkownikom treści umożliwiających wyszukiwanie Obiektów w tym hoteli, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości placówek istotnych dla osób po 60. roku życia, oraz dostęp do innych usług świadczonych przez Administratora;
 • Formularz Obiektu – Formularz, dzięki któremu można zgłaszać Obiekty noclegowe do wystawienia w Serwisie;
 • Obiekt – miejsce przeznaczone na wynajem krótkoterminowy pomieszczeń, w celu zakwaterowania w nim osób na potrzeby noclegu i wypoczynku lub świadczenia usług hotelarskich lub innych podobnych usług;
 • Użytkownik – osoby fizyczne lub podmioty, które korzystają z możliwości Serwisu (Usług) udostępnionych przez Administratora;
 • Polityka Prywatności – odrębny dokument regulowany przez Administratora określający szczegółowo zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkowników, w tym m.in. stosowania tzw. plików cookies;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu, określający w szczególności prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkowników;
 • Serwis – portal internetowy umożliwiający dostęp do Usług a także do innych informacji Administratora za pośrednictwem przeglądarki internetowej prowadzony przez Administratora pod adresempolskadlaseniora.pl

2. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu.
 2. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest:
  • działające i sprawne urządzenie telekomunikacyjne (komputer, smartfon, tablet);
  • działające i sprawne połączenie internetowe;
  • zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa (Chrome, Firefox lub Safari, Microsoft Edge w jednej z trzech ostatnich wersji);
  • posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego adresu poczty elektronicznej w przypadku zamieszczania informacji na temat Obiektów lub w przypadku prowadzenia kontaktu z Administratorem
  • włączona obsługa Javascript i plików tekstowych cookies w przeglądarce.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje minimalne warunki techniczne wskazane powyżej.
 4. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z naliczaniem dodatkowych opłat na rzecz stron trzecich takich jak operatorzy komórkowi lub dostawcy usług internetowych. Administrator nie odpowiada za opłaty nałożone na Użytkownika z tego tytułu;
 5. Szczegółowe zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika, w tym przetwarzania plików cookies określa Polityka Prywatności, stanowiąca odrębny od niniejszego Regulaminu dokument dostępny do wglądu w Serwisie. Zaakceptowanie Polityki Prywatności jest niezbędne do korzystania z Serwisu.
 6. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest co do zasady Administrator z ewentualnymi wyjątkami określonymi w Polityce Prywatności.
 7. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin akceptuje także treść udostępnionej mu w Serwisie Polityki Prywatności.
 8. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i Polityką Prywatności, które udostępniane są nieodpłatnie i są możliwe do pobrania, utrwalenia i wydrukowania. Administrator ma obowiązek zapewnić dostęp Użytkownikom do treści Regulaminu i Polityki Prywatności.
 9. Wszystkie treści znajdujące się w zasobach Administratora w Serwisie stanowią własność intelektualną Administratora i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2022 r. Dz. U. poz. 2509).
 10. Użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw do treści znajdujących się w zasobach Serwisu.
 11. Użytkownicy zobowiązani są do takiego korzystania z Serwisu, które uniemożliwi dostęp do zasobów Serwisu osobom do tego nieuprawnionym.

 

3. Użytkownicy

 1. Użytkownik ma prawo do bezpłatnego korzystania z Serwisu.
 2. Użytkownik zgłasza Obiekt noclegowy korzystając z Formularza Obiektu, przy wykorzystaniu adresu e-mail oraz innych danych wskazanych w Formularzu Obiektu.
 3. Zgłoszenie Obiektu noclegowego polega na uzupełnieniu przez Użytkownika Formularza Obiektu o następujące dane:
 • nazwa Obiektu (wymagane);
 • dane administratora Obiektu;
 • ulica i numer Obiektu (wymagane);
 • miasto Obiektu (wymagane);
 • województwo Obiektu (wymagane);
 • zdjęcie główne;
 • galeria zdjęć;
 • opis Obiektu (w tym: wstęp i opis);
 • adres e-mail (wymagane);
 • numer telefonu;
 • dodatkowy numer telefonu;
 • adres strony WWW właściwy dla Obiektu;
 • inne dane wskazane w Formularzu Obiektu
  1. Wyszukiwanie Obiektów nie wymaga podawania danych przez Użytkownika.
  2. Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin i Politykę Prywatności.
  3. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych.

 

4. Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Poza prawami i obowiązkami określonymi w pozostałych postanowieniach Regulaminu wprowadza się dodatkowo następujące prawa i obowiązki Użytkowników.
 2. Zabronione jest w szczególności umieszczanie w zasobach Serwisu lub Formularzu Obiektu treści (bez względu na ich formę):
 • niezgodnych z powszechnie obowiązującym prawem;
 • obraźliwych;
 • dyskryminujących;
 • o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, szowinistycznym, seksistowskim, transfobicznym, nawołującym do nienawiści lub o innym podobnym charakterze;
 • propagujących lub ukazujących przemoc, molestowanie lub inną formę nadużyć;
 • o charakterze wulgarnym, obscenicznym, erotycznym, pornograficznym.
  1. Niedopuszczalne jest również umieszczanie w zasobach Serwisu lub Formularzu Obiektu treści o charakterze promocyjnym i reklamowym praz treściami czysto informacyjnymi.
  2. O ile nie zostanie wyraźnie zaznaczone inaczej w Regulaminie lub nie jest to dozwolone w ramach obowiązującego prawa, Użytkownik zobowiązuje się:
 • nie usuwać jakichkolwiek znaków towarowych lub informacji o prawie autorskim lub prawach własności z jakichkolwiek elementów i zasobów Serwisu;
 • nie dokonywać reprodukcji, poprawek, modyfikacji, w części lub w całości zasobów Serwisu, a także zezwalać na łączenie lub wcielanie zasobów Serwisu lub jej części do innego oprogramowania;
 • nie uzyskiwać ani nie podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do zasobów Serwisu, zależnych systemów lub sieci ani zakłócać ich działania;
 • nie rozkładać na czynniki pierwsze, nie dekomponować ani nie tworzyć dzieł pochodnych opartych w części lub w całości na zasobach Serwisu ani wykonywać podobnych działań;
 • nie dokonywać dystrybucji, licencjonowania, wynajmu, sprzedaży, odsprzedaży, cesji, publicznego wyświetlania, wykonywania, transmisji, przesyłania strumieniowego, nadawania ani innego podobnego wykorzystywania zasobów Serwisu;
 • nie przekazywać ani nie udostępniać zasobów Serwisu, w części ani w całości (w tym kodu źródłowego i wynikowego), w jakiejkolwiek formie jakimkolwiek osobom bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Administratora;
 • nie podszywać się pod jakiekolwiek osoby, nie składać nieprawdziwych oświadczeń ani w jakikolwiek inny sposób nie przedstawiać w sposób nieprawdziwy swojego powiązania z jakąkolwiek osobą fizyczną lub prawną;
 • nie wykorzystywać zasobów Serwisu ani żadnej jej części w sposób zabroniony prawem lub w niezgodnym prawem celu, w sposób niezgodny z Regulaminem, w tym m.in. w poprzez hakowanie lub wstawianie złośliwego kodu, w tym wirusów lub szkodliwych danych dla Serwisu (lub witryn internetowych zawierających łącza do Serwisu) ani do jakichkolwiek systemów operacyjnych;
 • nie naruszać praw własności intelektualnej Administratora ani praw osób trzecich w związku z dostępem i/lub korzystaniem z zasobów Serwisu;
 • nie gromadzić danych o innych Użytkownikach, nie uzyskiwać dostępu do zasobów Serwisu lub systemów Administratora lub osób trzecich za pomocą zautomatyzowanych systemów (np. botów) ani nie dokonywać prób deszyfrowania transmisji z serwerów lub na serwery, z których korzysta Serwis;
 • nie tworzyć, nie obsługiwać ani nie wykorzystywać oprogramowania, urządzeń, botów ani innych środków lub procesów (w tym programów zbierających informacje o stronach, wtyczek i dodatków przeglądarki ani żadnej innej technologii lub ręcznie), aby nie gromadzić danych z Serwisu lub w inny sposób nie kopiować profilów i innych danych z Serwisu;
 • nie wykorzystywać zasobów Serwisu komercyjnie bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora;
 • nie próbować, nie ułatwiać ani nie zachęcać innych osób do naruszania postanowień Regulaminu;
 • nie wykorzystywać zasobów Serwisu w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć, zakłócić lub naruszyć działanie Serwisu a także działanie systemów Administratora lub osób trzecich, zakłócać działania innych Użytkowników lub systemów komputerowych innych osób, hakować lub uzyskać nieupoważniony dostęp do Serwisu lub danych Administratora lub osób trzecich;
 • nie podejmować żadnych działań, które mogą zostać uznane za wyżej wymienione działania.
 1. Użytkownik ma prawo do wyszukiwania w Serwisie Obiektów przez udostępnioną na te potrzeby wyszukiwarkę.
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania na cele niekomercyjne z poradników udostępnionych w Serwisie.
 3. Użytkownik ma prawo do korzystania z Formularza Obiektu celem zgłoszenia Obiektu do wystawienia w Serwisie.

 

5. Prawa Autorskie

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie zasoby Serwisu mają charakter utworu i podlegają ochronie przewidzianej ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2022 r. Dz. U. poz. 2509).
 2. W ramach korzystania z Serwisu Użytkownik nie nabywa majątkowych praw autorskich do jakichkolwiek części Serwisu.

 

6. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, m.in. zmiany przepisów prawa; zmiany funkcjonalności Serwisu a także zmiany zasobów Serwisu; konieczność dostosowania treści Regulaminu do aktualnych lub wchodzących w życie przepisów prawa; potrzeby dostosowania Regulaminu do zmieniających się warunków rynkowych.
 2. Bez względu na postanowienia punktów poprzedzających dotyczących zmiany Regulaminu, Administrator może także w każdym czasie sprostować zwykłe omyłki pisarskie i redakcyjne Regulaminu. Za takie omyłki uważa się omyłki, które nie wpływają na prawa i obowiązki Użytkownika. Takie sprostowanie nie stanowi zmiany Regulaminu a sprostowanie obowiązuje od chwili opublikowania.
 3. Jeżeli nic innego nie wynika z treści Regulaminu, wszelkie zgłoszenia i informacje dotyczące Serwisu i jego zasobów a także wszelkie powiadomienia, zapytania, wnioski, prośby, skargi, reklamacje lub zażalenia mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej, tj. adres e-mail kontakt@polskadlaseniora.pl.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2023 r.

Kontakt
Jesteśmy do Twojej dyspozycji! Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dodatkowe informacje lub wsparcie w planowaniu bezpiecznych podróży dla seniorów.
Skontaktuj się z nami

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, podanych w powyższym formularzu, przez Fundację Sensoria zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE z 4.5.2016 r. L 119, str. 1), w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie. Oświadczam, że wszelkie dane osobowe zostały przeze mnie podane dobrowolnie i znam przysługujące mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody.
  Korzystamy z zabezpieczenia reCaptcha: Prywatność i Warunki.